Chapter Zero Türkiye Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, Meşrutiyet Caddesi, No:46 Tepebaşı İstanbul adresinde kurulu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“TÜSİAD”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

TÜSİAD, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

– hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

– paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel hâlini koruyarak,

– belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

– işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve

– ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması
  2. İnternet Sitesi Üzerinden

Tarafınıza ait kişisel veriler, [-] internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz sırasında toplanmaktadır. Verileriniz TÜSİAD kullanıcı veri tabanı üzerinde saklanmaktadır. Bu veriler TÜSİAD Genel Sekreterliği tarafından işlenmektedir.

İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz sırasında trafik verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik/ otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu veriler, İnternet Sitesi’ne giriş yaptığınız tarihten itibaren kanunda öngörülen süre ile saklanmaktadır.

Kişisel Veriniz Derneğimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi chapterzeroturkiye.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Ad, Soyad chapterzeroturkiye.com Hitap, ilgili mevzuata uyum kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mevzuata uyum amacıyla işlenmektedir.
E-posta Adresi, Telefon Numarası chapterzeroturkiye.com İletişim, ilgili mevzuata uyum kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mevzuata uyum amacıyla işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Hukuka Uygunluk Sebebine Dayalı İşlenmesi

TÜSİAD, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekte ve aktarmaktadır:

KVK mevzuatı uyarınca, kişisel verileriniz açık rızanıza ya da KVK mevzuatı kapsamında düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenlerine dayanılarak işlenebilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2(c) uyarınca Platform hizmetlerinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veya KVKK madde 5/2(f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla ve/veya KVKK madde 5/2 (e) kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebi ile açık rızaya gerek olmaksızın işlenecektir. Buna ek olarak tarafınızca alenileştirilen Kişisel Verileriniz de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK madde 5/2(d) kapsamında ilgili amaca uygun şekilde ve izin verilen ölçüde açık rızanıza gerek olmadan işlenebilir.

Kişisel verileriniz hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek sizlerin haklarına halel gelmeyecek şekilde işlenecektir.

 

  • Otomatik İşleme

Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla otomatik olarak işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı
  2. KVKK’nın 8/2(a) Maddesine İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı

TÜSİAD, kanundan doğan yükümlülüklere uymak amacıyla, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve/veya bir hakkını tesis etme, kullanma veya koruma için zorunlu olması hâlinde rızanıza ihtiyaç olmadan kişisel verilerinizi,

(a) sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak TÜSİAD içindeki teknik destek birimleri ve TÜSİAD’ın e-posta ileti hizmetini sağlamaktaki tedarikçileri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri, mali müşavirler ile etkinlikler veya seminerlerin organizasyonunu ya da ev sahipliğini yapan üçüncü kişiler ve tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara ve

(b) emniyet birimleri, adli merciler, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir. Nadiren de olsa, verilerinizi yasal veya düzenleyici gerekliliklere uymak için açıklamamız gerekebilir. Bunu yapmamız yasal olarak kısıtlanmadıkça, bunu yapmadan önce size bildirmek için gerekli çabanın gösterileceğinden emin olabilirsiniz.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2 (a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (ç) bendi uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hâlleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

  1. Kişisel Verilerin Yurtdışından Erişimi

TÜSİAD, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası

TÜSİAD, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve azami ölçüde almaktadır. Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde TÜSİAD, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

  1. Çerez Kullanımı

Ziyaretçilerimizin İnternet Sitesi’ni kullanımlarını anlamamız ve kolaylaştırmamız için İnternet Sitesi’nde birinci taraf analitik çerezler ile İnternet Sitesi’nin işleyişi için kesinlikle gerekli olan birinci taraf zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmemektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

  • Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/a ve b), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç), (ç) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (d) işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m. 7, m. 11/e), (e) düzeltilmesi ve silinmesi hâlinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m. 11/f), (f) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m. 11/g), (g) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m. 7) ve (h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini isteme (m. 11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz.) Yukarıda sayılan bu taleplerinizi [email protected] e-posta adresine veya Meşrutiyet Cad. No:46 Tepebaşı İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak iletebilirsiniz. TÜSİAD, talebinizi talebin ve gerekli belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Talebiniz hâlinde TÜSİAD her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

KVKK madde 13, 14 ve 15 tahtında Kurul’a şikâyet hakkınızı kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4, Balgat, Çankaya, Ankara 06520

Telefon: 0312 216 5000

İnternet sitesi: https://www.kvkk.gov.tr